Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld, zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 - Betaling

De prijs van de aanneming wordt gefactureerd in verschillende schijven, naarmate de werken vorderen. Een voorschot van 40% dient overgemaakt te worden bij overeenkomst. Het voorschot zal ervoor zorgen dat prijsstijgingen (van materialen, lonen, sociale lasten etc.) niet doorgerekend kunnen worden aan de klant volgens Artikel 3. De volgende schijf van 50% tot 90% van het offerte bedrag dient voldaan te zijn voor de afwerklaag op de gevel wordt aangebracht (crepi, spuitkurk, steenstrips, …), de resterende 10% tot 100% van het offerte bedrag wordt betaald na oplevering van de werken. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. De facturen moeten ten laatste betaald worden binnen een termijn van 8 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Wanneer de prijzen op de offerte aangeduid staan met markttype “FH”, betekent dit dat de prijzen forfaitair zijn en dus vaststaan. Wanneer de prijzen aangeduid staan met markttype “VH”, betekent dit dat de prijzen variabel zijn afhankelijk van de exacte hoeveelheid, oppervlakte of aantal lopende meter…

Artikel 3 – Prijsherziening (= enkel geldig wanneer het voorschot niet wordt betaald bij overeenkomst)

Zelfs in het geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. Wanneer een voorschot van minimum 30% werd betaald bij overeenkomst zal Cleys geen prijsherziening maken.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken

Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. Cleys BV probeert de uitvoeringstermijn van zijn klanten zo goed mogelijk na te leven maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld noch financieel beboet worden voor het niet halen van vooraf besproken uitvoeringstermijnen.

Artikel 8 - Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Cleys BV kan ten allen tijden het contract verbreken, zolang het geen kosten aan de klant heeft doorgerekend.

Artikel 9 - Oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de volledige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om verkregen facturen te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de volledige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen. De volledige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de start van de werken bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Artikel 10 - Overdracht van risico's

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geplaatst werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder ervan totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 12 – Omgeving en voorbereiding

Alvorens de werken op te starten, is de klant op de hoogte van de volgende zaken:

  • Tenzij anders overeengekomen zijn de nodige vergunningen en innames van het openbaar domein ten laste van de klant.
  • Water, elektriciteit en een (werf)toilet wordt verzorgd door de klant voor de werken starten. Wanneer dit niet het geval is, zal Cleys op kosten van de klant zorgen voor water, elektriciteit en/of een werftoilet.
  • Alle objecten op de gevel die het behandelen van de gevel verhinderen of vertragen (lampen, kabels, zonnetent,…) worden verwijderd door de klant. Wanneer deze objecten niet verwijderd zijn, kan Cleys BV een kost van 250 EUR per object aan de klant aanrekenen voor het verwijderen van deze objecten. Cleys BV is niet aansprakelijk voor schade aan deze objecten die niet door de klant werden verwijderd.
  • De gevels moeten bereikbaar en vrij zijn. Alle objecten dienen tenminste 2 meter weg van de te behandelen gevels of muren staan. Wanneer objecten de bereikbaarheid van de gevels verhinderen, kan Cleys BV een kost van 250 EUR per object aan de klant aanrekenen voor het verwijderen van deze objecten. Cleys BV is niet aansprakelijk voor schade aan losse objecten binnen een afstand van 2m van de te behandelen gevels.
  • Bij doorgang van de woning (bij rijwoningen of appartementen) dient de klant ook zijn/haar eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om de woning te beschermen en beschadiging te voorkomen. Het plaatsen van protectiekarton op de binnenvloer is voor rekening van de klant alsook het uit de weg zetten van meubilair en beschermen van de gehele doorgang.

Artikel 13 – BTW 6%

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”